کمیته دارو و درمان ، تجهیزات پزشکی و تغذیه

 

 

آیين نامه كميته دارو، درمان وتجهيزات پزشكي وتغذیهبند1اهداف وشرح وظايف :


تضمين خدمات درماني درمجموعه بيمارستان وبويژه فوريتها واورژانسها ، تدوين كتابچه دارويي بيمارستاني وبروزرساني آن ،تدوين داروهاي خودبخود متوقف شونده ،داروهايي كه از مدت زمان معيني ديگرنبايد ادامه يابند و بايدبه پزشك معالچ اطلاع داده شود،تدوين خط مشي مصرف صحيح داروهاي مهم وشايع ،به طوركلي دراختيارتمام پرسنل درماني قرارگيرد، تنظيم وپايش خط مشي بيمارستان دراستفاده صحيح از داروها، تدوين خط مشي هاو روش هايي براي كاهش اشتباهات تجويز داروها وعوارض جانبي ناخواسته ، تدوين ليست داروهاي ضروري كه بايد درداروخانه ياهريك از بخشهاي بيمارستان موجود باشد وكنترل وجود آنها،تهيه ليستي از داروهاي پرخطر يا داروهاي با احتمال خطر بالا، تهيه فرايندي براي تعيين ، تصويب وتهيه داروهايي كه جزو فرمولاري بيمارستاني نيستند، ترويج شيوه هاي علمي درمان ودارو درسطح بيمارستان به برگزاري آموزش، كنترل كيفيت و كميت داروها وتجهيزات وسايرمسائل مهم وحياتي،آموزش نحوه كاربرد واستفاده صحيح وايمني ونگهداري وتعميرتجهيزات پزشكي و بيمارستاني،بررسي ومطالعه درمورد ميزان نياز بع انواع مواد غذايي ازنظركمي وكيفي ، درسطح بيمارستان،تهيه برنامه منسجم براي تهيه مواد اوليه غذايي ازمنابع استاندارد وبا تضمين كيفيت، نظارت مستمربر حسن تهيه ،طبخ وتوزيع مواد غذائي موردنياز بيماران،همراهان وپرسنل بيمارستان وتضمين سلامت وكيفيت كليه موادغذائي دربيمارستان ميباشد،اعمال برنامه هاي كنترل كيفي غذا ،ارزيابي رضايت بيماران ازكيفيت غذا،نظارت برتهيه واستفاده صحيح وبجااز پودرها وسرمهاي موردنياز جهت تغذيه وريدي ، آموزش كاركنان بخش تغذيه به منظورمراعات موازين بهداشت محيط ، مقررات غذايي و دستورالعمل بهداشت كار درآشپزخانه وسايراماكن بيمارستان،نظارت برتعويض بموقع وسايل پخت ، تهيه گزارش سالانه  از وضعيت امور تغذيه دربيمارستان ، تهيه وكنترل شناسنامه بهداشتي.

بند2 تركيب اعضاء:


1-    رئيس بيمارستان
2-    مديربيمارستان
3-    مديرخدمات پرستاري
4-    مسئول واحد بهبودكيفيت
5-    معاون آموزشي
6-    كارشناس تغذيه
7-    كارشناس تجهيزات پزشكي
8-    مسئول فني داروخانه
9-    كارشناس بهداشت محيط
10-    كارشناس كنترل عفونت
11-     سه نفرازپزشكان متخصص بيمارستان با نظررئيس بيمارستان
12-    مديرداروخانه هاي بيمارستان
13-    رابط كميته

 


درباره بیمارستان

اين مرکز با كادري مجرب در زمينه هاي بيماري هاي زنان وزايمان، نازايي و IVF، پره ناتالوژي، لاپاراسكوپي و انكولوژي زنان در خدمت جامعه است. يكي از ويژگي هاي مهم اين بيمارستان، ارائه خدمات توسط اساتيد خانم مي باشد. در حال حاضر دانشجويان پزشکي، كارورزان و دستياران تخصصي زنان وزايمان، فلوشيپ نازايي و IVF و پره ناتالوژي زير نظر اعضاي هيئت علمي در اين بيمارستان آموزش مي بينند. علاوه بر رشته تخصصي زنان و زايمان، دستياران پاتولوژي، راديولوژي و بيهوشي نيز دوره آموزشي را در اين مرکز مي گذرانند.