کمیته بهبود کیفیت

كميته بهبود كيفيت (حاكميت باليني واعتباربخشي)

بند1اهداف وشرح وظايف :


هماهنگي ويكپارچگي فعاليتهاي بهبود كيفيت دركل بيمارستان،تدوين فهرست اولويتها وشاخص هاي بهبود كيفيت بيمارستان ونظارت برآن،بازنگري وپايش تمام فرايندهاي باليني وغيرباليني ومديريتي دفتربهبودكيفيت،بازنگري وتحليل داده ها ،پايش وارزيابي بهبود كيفيت بيمارستان،نظارت مستمر براجراي مصوبات سايركميته ها ،استانداردسازي اعتباربخشي درسطح بيمارستان .

بند2 تركيب اعضاء:


1-    رئيس بيمارستان
2-    مديربيمارستان
3-    مديرخدمات پرستاري
4-    مسئول واحد بهبودكيفيت
5-    معاون آموزشي بيمارستان
6-    پزشك كنترل كيفي بيمارستان
7-    كارشناس آموزشي بيمارستان
8-    مسئول بخش مدارك پزشكي
9-    سوپروايزر HIS
10-    سوپروايزر باليني
11-    مسئول  حسابداري
12-    كارشناس عفونت
13-    كارشناس تجهيزات
14-    كارشناس بهداشت محيط
15-    كارشناس سلامت
16-    كارشناس راديولژي
17-    مسئول شكايات بيمارستان
18-    مسئول شكايات پزشكي  بيمارستان
19-    مسئول تاسيسات بيمارستان
20-    مسئول درمانگاه
21-    چند نفرازپزشكان بيمارستان با نظررئيس بيمارستان
22-    نماينده داروخانه
23-    نماينده آزمايشگاه
24-    رابط كميته

 


درباره بیمارستان

اين مرکز با كادري مجرب در زمينه هاي بيماري هاي زنان وزايمان، نازايي و IVF، پره ناتالوژي، لاپاراسكوپي و انكولوژي زنان در خدمت جامعه است. يكي از ويژگي هاي مهم اين بيمارستان، ارائه خدمات توسط اساتيد خانم مي باشد. در حال حاضر دانشجويان پزشکي، كارورزان و دستياران تخصصي زنان وزايمان، فلوشيپ نازايي و IVF و پره ناتالوژي زير نظر اعضاي هيئت علمي در اين بيمارستان آموزش مي بينند. علاوه بر رشته تخصصي زنان و زايمان، دستياران پاتولوژي، راديولوژي و بيهوشي نيز دوره آموزشي را در اين مرکز مي گذرانند.