مدیران ارشد

                                                   

           دکتر مصطفی محقق                                                                  دکتر علی اعتمادیان                                                         ابوالفضل علیاری          

             رئیس بیمارستان                                                                مشاور ریاست دانشگاه                                              مدیر بیمارستان    

 

 

 

 

      

                                                                                              

                           دکترشیرین نیرومنش                                                                                دکتر فاطمه داوری تنها

                                معاون آموزشی                                                                                              معاون درمان 

        

                                                                                             

               مریم خمامی                                                            غلامرضا صدوق محمدی                                                                                                 

    مدیره پرستاری                                                              رئیس حسابداری                                                                                                      

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


درباره بیمارستان

بيمارستاني تخصصي که در آن تا حد امکان در کليه سطوح پزشکي، پرستاري و خدمات عمومي از بانوان بهره گرفته شود که با خواست خداوند متعال پس از بهره برداري اولين پروژه بيمارستاني خاص بانوان در سطح استان تهران باشد. طراحي فضاهاي داخلي و معماري ساختمان بيمارستان با هدف تسريع در بهبود و آسايش بيماران مطابق با استانداردهاي روز دنيا صورت گرفته و با بکارگيري عناصر هماهنگ در رنگ و مصالح ، داراي کيفيتي متفاوت و زيبابوده و تداعي کننده محيط بيمارستاني معمول نمي باشد.