معاونین دانشکده پزشکی

حذف
تک ستونه
حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن

معاونت اداری -مالی
دکتر فردین عمیدی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
حذف
ویرایشگر متن

معاونت امور هیات علمی
دکتر رویا ستارزاده
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
حذف
ویرایشگر متن

معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصص
دکتر بابک ساعدی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن

معاونت آموزش پزشکی عمومی
دکتر آرش عکاضی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
حذف
ویرایشگر متن
معاونت آموزش تحصیلات تکمیلی
دکتر ایرج رادگری کاشانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
حذف
ویرایشگر متن

مدیریت دفتر توسعه آموزش پزشکی
دکتر علیرضا سیما
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معاونت پژوهشی
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
حذف
ویرایشگر متن

معاونت دانشجویی-فرهنگی
دکتر جواد توکلی بزاز
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
حذف
ویرایشگر متن

معاونت بین الملل
دکتر نیما رضایی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران